Aktualności

Ruszył program „Przestępczość? Nie dziękuję!”

Dnia 2 grudnia 2017r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w osobach: Paweł Wdowiak, Agnieszka Haduch oraz Łukasz Mendyka podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na realizację projektu „Przestępczość? Nie dziękuję!”. Dofinansowany w 99% z Funduszu Sprawiedliwości projekt ma na celu zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przyczynom przestępczości w Gminie Sanok i Tyrawa Wołoska.

Pomysłodawcą i partnerem generalnym realizacji projektu jest Gmina Sanok reprezentowana przez Annę Hałas. Pani Wójt Anna Hałas zwróciła uwagę na trudności w jakich niejednokrotnie znajduje się zwykły człowiek w obliczu działań przestępczych czy przemocowych. Trudno mu poprosić o pomoc, czy też realnie zareagować. Szczególnie na tego typu działania narażone są dzieci i osoby starsze. Pani Wójt objęła realizowany projekt patronatem i zgodziła się być jego ambasadorką.

Do najważniejszych zadań projektu należy budowa strony internetowej, która stanowić będzie narzędzie pracy dla pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, pomoc dla ofiar przestępstw oraz źródło wiedzy dla mieszkańców gminy Sanok i Tyrawa Wołoska. Dzięki jednemu kliknięciu będzie można dowiedzieć się kto i w jakich miejscowościach gminy Sanok i Tyrawa jest dzielnicowym, pracownikiem socjalnym, kuratorem i znaleźć bezpośredni kontakt do tych osób; Zawarta zostanie informacja o aktualnej ofercie instytucji i placówek niosących pomoc osobom uwikłanym w przemoc i przestępczość. I najważniejsze – jak reagować i co robić kiedy obserwujemy przemoc, jesteśmy świadkiem przestępstwa lub ofiarą przestępstwa; jak uzyskać kompleksową informację od specjalisty na zadane pytanie.

Wdrożony zostanie Lokalny program aktywizujący społeczność do reagowania na niepożądane zjawiska – który uwzględniał będzie w szczególności cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci i rodziców dotyczący m.in. tematyki:

Bezpieczni w Internecie!”,

-cyberprzemoc (bezpieczeństwo w Internecie),

Bez klapsa!”, „Jak być tolerancyjnym w swoim domu”,

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

-skutki wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach gdzie występuje problem

alkoholowy i związana z tym przemoc w rodzinie,

-tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych. Bierność i brak

reakcji na eskalację tego zjawiska w społeczeństwie,

-niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, relacjach

i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.

Bezpieczny pieszy”, „Ostrożny kierowca”,

– duża liczba wypadków drogowych,

-duża liczba ofiar śmiertelnych, w szczególności wśród niechronionych uczestników

ruchu drogowego tj. pieszych oraz kierujących rowerami,

-znaczący udział pieszych w wypadkach drogowych,

-przypadki ujawnienia kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych

środków podobnie działających,

-wypadki drogowe spowodowane brawurą kierowców, nadmierną prędkością

pojazdów. Liczne przypadki nieużywania pasów bezpieczeństwa i fotelików

dla dzieci.

Nie jestem Łobuzem”, „Przestępczości mówimy zdecydowanie NIE”

-przestępczość wśród nieletnich.

– demoralizacja środowisk dzieci i młodzieży poprzez wagarowanie, alkoholizm

i narkomanię.

-niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych

w otoczeniu szkół,

-tolerancja społeczeństwa dla zachowań patologicznych

– agresywność zachowań wśród dzieci i młodzieży. Siłowe rozwiązanie

zaistniałych problemów, przemoc psychiczna,

Dziękuję nie biorę” „Trzeźwość popłaca”

Łatwość dostępu do alkoholu, narkotyków oraz innych

substancji psychotropowych,

Widzę reaguję – reaguję pomagam”

-zagrożenie przestępczością pospolitą, zjawiskami chuligańskimi

i patologicznymi (dewastacje, rozboje, kradzieże, wymuszenia itp.),

-zagrożenie przestępstwami popełnionymi przez osoby pozostające pod

wpływem alkoholu czy środków psychoaktywnych,

-anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne

dające „nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw.

Babciu, pamiętaj kto jest Twoim wnuczkiem, Dziadku sprawdź Policjanta – bądźcie ostrożni”

– Oszuści „na wnuczka” i „na policjanta” oszukują starsze osoby, podszywając się pod członków rodziny. Osoby te proszą o pieniądze, które mają im pomóc w rozwiązaniu nagłego problemu. W wyniku takiego procederu oszukane osoby tracą dorobek całego życia.

Na koniec grudnia planowana jest Konferencja „Przestępczość? Nie, dziękuję!”, poświęcona przeciwdziałaniu przestępczości, a głównie poświęcona omówieniu roli i obowiązków poszczególnych przedstawicieli instytucji oraz służb w pracach zespołów interdyscyplinarnych.

Ważnym elementem projektu jest przeprowadzenie badania, które pozwoli określić:

a) sytuację oraz potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków,

b) przyczyny i uwarunkowania przestępczości.

Powyższym zadaniom towarzyszyć będzie Kampania społeczna „Przestępczość? Nie, dziękuję!”, której celem jest propagowanie prawidłowych zachowań wśród mieszkańców gminy Sanok i Tyrawa Wołoska, poszerzenie wiedzy o sytuacjach związanych z przestępczością i reagowanie w sytuacjach zagrożenia przemocą czy patologią.

Działania w projekcie skierowane są nie tylko do mieszkańców gminy Sanok i gminy Tyrawa Wołoska, ale też do instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sanok i gminy Tyrawa Wołoska m.in. szkoły, parafie, koła gospodyń wiejskich, OSP, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, i inne instytucje w zakresie systemu powiadamiania i profesjonalnego wsparcia.