Jazda kładem quadem w niedozwolonym miejscu

Kto narusza zakazy obowiązujące w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000 – podlega karze aresztu albo grzywny.

Jeżeli zostanie stwierdzone wykroczenie w tych miejscach, możemy liczy się nawet z utratą naszego quada, co określa art. 129 ustawy o ochronie przyrody. Jeżeli ponadto straż stwierdzi zniszczenia terenu, po którym przejechaliśmy, będziemy zobowiązani do naprawienia szkód na swój koszt lub wpłaty 10 000 złotych na rzecz organizacji zajmującej się ochroną przyrody lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Na terenie Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska występują następujące formy ochrony przyrody :
» obszary Natura 2000,
» rezerwat,
» park krajobrazowy,
» obszary chronionego krajobrazu,
» stanowiska dokumentacyjne,
» użytki ekologiczne,
» pomniki przyrody.