Leśni przestępcy

KŁUSOWNICTWO to zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb — bezprawnie, w sposób niedozwolony lub w niedozwolonym czasie i miejscu.

Do kłusownictwa łowieckiego zalicza się w Polsce m.in.
polowanie bez przynależności do Pol. Związku Łowieckiego,
bez pozwolenia na broń i zezwolenia zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckich.,
polowanie w czasie ochronnym,
pozyskiwanie zwierzyny za pomocą wnyków, sideł itp.,
polowanie na terenach nie będących obwodami łowieckimi.;
kłusownictwem. wędkarskim jest łowienie ryb w wodach otwartych bez karty wędkarskiej oraz m.in. nieprzestrzeganie czasów ochronnych, wymiarów łowionych ryb, pozyskiwanie ryb sposobami niedozwolonymi (np. ościeniami, materiałami wybuchowymi).

Pamiętaj!!! Za kłusowanie można trafić do więzienia nawet na pięć lat!!!