Pies bez nadzoru

Pies bez nadzoru spowoduje wypadek – właściciel sprawcą przestępstwa

Każdy posiadacz psa musi wiedzieć, że obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga nakłada na niego ustawa o ochronie zwierząt oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46 poz. 275). Pies nie może biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.

art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, może nie tylko skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.
W przypadku, kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo.
W zależności od rozmiarów obrażeń – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 156 lub 157 Kodeksu Karnego


Artykuł 156 w kodeksie karnym
§ 1.Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.


Artykuł 157 w kodeksie karnym
§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.
§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.